Prva bilanca novoga Glasnika

Hrvatska sekcija Pastoralnoga ureda i Crikveni glasnik Željezanske biškupije od Novoga ljeta početo imaju novoga peljača. Biškupski vikar za hrvatske posle, Željko Odobašić, pozitivno bilancira prve četire misece djelovanja. Uza to je nazvistio za ljetos novi portal Glasnika, a za kljetu novi Kruh nebeski.

Glasnik naslovna stran

ORF

Obnavljanje Glasnika da je čuda ljudi presenetilo, je rekao glavni urednik. Glasnik je dostao novi dizajn, došli su novi teksti, a i papir tajednika da je drugačiji. Ljudem ki se žalu i pitaju zač su zeli tako drag papir za novine glavni urednik odgovara, da je tiskara dala istu cijenu kot prije i da zbog toga cijena ostaje ista.

Novi oblik Glasnika da je dobro primljen. Još i njegovi nimški kolegi, ki ne razumu hrvatski mislu, da Glasnik lipše izgleda nego nimške crikvene novine, je rekao Odobašić. A mogli su zadobiti i 30 novih pretplatnikov Glasnika.

Glasnik naslovna stran

ORF

Mali dar štiteljem Glasnika

Dar štiteljem za Vazam

Na Vazam su štitelji Glasniki dostali kot mali dar znak za čitanje. Ov mali dar da je i mala reklama za Glasnik da ljudi budu ćutili „da smo s njimi solidarni“, je rekao Željko Odobašić. "Kad si budu već puti [pročitali natpis] onda ćedu misliti i na crikvu, a i na Glasnik.

Putovanje za štitelje Glasnika

U januaru je peljač hrvatskih shodišć, Željko Odobašić pri sjednici komiteta za shodišća predložio, neka bi štitelji Glasnika i nimških crikvenih novin Martinus priredili skupno shodišće. I jur 14 dani kašnje je Martinus ponudio, neka bi se štitelji Glasnika pridružili shodišću u Svetu Zemlju. Tako su od 135 hodočasnikov, ki su se otpravili u Svetu Zemlju, 86 bili Hrvati.

Željko Odobašić

ORF

Uz tiskano izdanje će Glasnik dostati i izdanje u internetu

Portal Glasnika na internetu

Portal Glasnika u internetu da je jur skoro gotov, je rekao Željko Odobašić u prvoj bilanci djelovanja kot biškupski vikar. Još moraju minjati male sitnice tako da novi poral budu mogli prezentirati za ki-ta misec.

Glasnik naslovna stran

ORF

Počeli su djelati i na novom Kruhu nebeskom. Imali su dvi sjednice, čuda materijala su prigledali. Sastavili su i plan daljnjih korakov. „Ako bi dali gaza mogli bi sigurno do konca ljeta ovoga spraviti, ali sad ne kanim napraviti hektiku“, je rekao Odobašić. Ljetos ćedu završiti portal Glasnika, onda će Hrvatska sekcija u oktobru svečevati 40. obljetnicu svojega utemeljenja, a novi Kruh nebeski kanu pak zgotoviti do konca ljeta.

Novi Kruh nebeski kanu sastaviti do kraja ljeta

A novi Kruh nebeski neka bi se pak pojavio do protulića 2020. ljeta. Lipo da bi bili da izajdu nove molitvene knjige do svečevanja 60. obljetnice postojanja Željezanske biškupije, je rekao Odobašić. Jur znaju na kakovim papiru će biti tiska, znaju kako će biti velik, imaju jur ponudu za tisak i puno detaljov da jur znaju, je rekao za hrvatske posle biškupije nadležni vikar Željko Odobašić.